top of page

Monografije

2008 Modernizacija slovenskih občinskih uprav: izbrane teme

 

monografska publikacija

Avtorji: Uroš Pinterič, Nina Benda, Ben Belak
Izdajatelj: Univerzitetno raziskovalno središče Novo mesto 
Leto izida: 2008
Kraj izida: Nova Gorica
Število strani: 167
ISBN: 978-961-92366-1-1 
Cena: 17€ + poštnina

kratka vsebina

Avtorje v prvem delu opredeljujejo namen in razloge, zaradi česar je monografija nastala. V knjigi skušajo predstaviti nekatere inovativne elemente, ki so pogosto vezani predvsem bolj direktno in morda celo politično nekorektne komentarje stanja na področju, ki ga obravnavajo. V drugem delu se avtorji osredotočijo predvsem na predstavitev razvoja Slovenske lokalne samouprave in temeljno zakonodajo na tem področju. Monografija predstavlja vrste, naloge, pogoj ustanovitve občin in proces ustanavljanja občin, prav tako pa tudi naloge in organizacijska strukturo občin. Z argumenti podrto branje o stanju v slovenski lokalni samoupravi je tako primerno za strokovnjake s tega področja, kot tudi za odgovorne predstavnike odločevalskih institucij. Avtorji kasneje na podlagi teoretske analize delovanja slovenskih občinskih uprav predstavljajo model novega upravljanja javnega sektorja in načela le-tega. Avtorji v tretjem delu poglobijo pisanje s praktično raziskavo glede kadrovskih potencialov, medobčinskim sodelovanjem, pomoči Evropske unije slovenskim občinam. Za lažjo predstavo bralcem avtorji pridobivanje občinskih sredstev iz Evropske unije predstavljajo na primeru Mestne občine Ljubljana. V četrtem poglavju avtorji predstavijo zakonski okvir finančnih virov občin, nato pa s poglobljeno raziskavo opišejo financiranje občin iz lastnih sredstev oziroma v kakšni meri se le-te financirajo in zaključijo z vprašanjem ali je nastanek občin v finančni perspektivi sploh smiseln. V petem delu monografije avtorji na podlagi predpisov, strategij in njihovih raziskav proučujejo komunikacijske blokade med občani, informacijsko tehnologijo in upravno kulturo. Predzadnji del monografije je namenjen predvsem razpravi avtorjev in teoretičnim opredelitvam regionalne samouprave v Sloveniji med razvojnim in političnim interesom. Več v knjigi Modernizacija slovenskih občinskih uprav: izbrane teme.

 

 

 

Distribuirani sistemi za podporo odločanju in programski agenti

 

monografska publikacija

Avtor: Blaž Rodič
Izdajatelj: Fakulteta za uporabne družbene študije
Leto izida: 2008
Kraj izida: Nova Gorica
Število strani: 170
ISBN: 978-961-6718-05-9 
Cena: 17€ + poštnina

 
kratka vsebina

S širitvijo uporabe simulacije v različne sfere poslovanja se pojavljajo težnje po povezovanju simulacijskih modelov v različnih delih organizacije v skupen sistem, ki bi omogočal bolj obsežne simulacije poslovnih sistemov, hkrati pa s povečevanjem obsega simulacijskih modelov postaja skupina preko omrežja povezanih računalnikov čedalje bolj privlačna platforma za njihovo izvajanje. Pričujoča monografija predstavlja problematiko povezovanja distribuiranih simulacijskih modelov, t.j. simulacijskih modelov, ki tečejo na različnih lokacijah, in drugih aplikacij v distribuiran informacijski sistem in opisuje konkreten primer razvoja tehnologije za povezovanje, kjer so kot povezovalni elementi uporabljeni stacionarni in mobilni programski agenti, ki uporabljajo SQL za dostop do podatkovnih baz in XML kot vmesni format za pretvorbo med različnimi formati podatkov. Monografija predstavlja prispevek razširjanju uporabe računalniške simulacije v poslovnih sistemih za podporo odločanju in bralca na zanimiv način uvaja v področje načrtovanje programskih agentov.

 

 

 

Strateško usmerjanje v moderni družbi

 

monografska publikacija

Avtor: Borut Rončević
Izdajatelj: Fakulteta za uporabne družbene študije
Leto izida: 2008
Kraj izida: Nova Gorica
Število strani: 262
ISBN: 978-961-6718-02-8 
Cena: 22€ + poštnina

kratka vsebina

Pričujoče delo se ukvarja s kompleksno, perečo in kontroverzno problematiko razvojne uspešnosti novih članic Evropske unije, nekdanjih socialističnih družb. V ospredju je predvsem preučevanje možnosti n omejitev strateškega usmerjanja gospodarskega razvoja v kontekstu celovitega družbenega razvoja. V prvem poglavju avtor obravnava teoretična izhodišča analize, pri čemer je v ospredju umerjanje gospodarskega razvoja v kontekstu modernih družb, za katere je značilen primat funkcionalne oblike diferenciacije in naraščajoča kompleksnost. Pri tem pa ga posebej zanimata (ne)zmožnost hierarhičnega oblikovanja razvojnih strategij in vloga, ki jo lahko pri tem igra država. V tretjem poglavju se avtor osredotoči na dejavnike samoorganizacije in sodelovanja med različnimi akterji (ter med različnimi delnimi sistemi) kot predpogoja učinkovitega strateškega procesa. Posebno pozornost nameni tudi konceptu socialnega kapital. Prav tako pa preuči različne opredelitve in raziskovalne strategije ter vlogo socialnega kapitala pri oblikovanju multifunkcijskih povezav in socialnem učenju. V drugem poglavju bo pozornost usmeril predvsem na koncept strateškega usmerjanja družbenega razvoja in možnost tovrstnega pristopa. Pri tem je avtor poimenoval strateški proces kot družbeni proces, ki se odvija na posebnem področju med individualnimi in kolektivnimi akterji in emergentnimi strukturami. V predzadnjem poglavju avtor preide na empirični del analize, kjer na temelju idealno-tipskega modela strateških kompetenc akterjev opravi študijo primera strateških procesov v Sloveniji v devetdesetih letih dvajsetega stoletja.

 

 

 

Družbeni stroški igralništva v Sloveniji

 

monografska publikacija

Avtorji: Mirna Macur, Matej Makarovič, Borut Rončević, Urban Vehovar, Klavdija Zorec 
Izdajatelj: Fakulteta za uporabne družbene študije
Leto izida: 2008
Kraj izida: Nova Gorica
Število strani: 205
ISBN: 978-961-6718-01-1
Cena: 18€ + poštnina

kratka vsebina

V zadnjih dvajsetih letih se igralniška dejavnost v svetu naglo liberalizira. Ob pozitivnih učinkih razširjanja igralništva se neizogibno pojavljajo tudi negativni. Vprašanje je, ali naj nacionalne vlade to dejavnost razširijo, omejijo ali pa je sploh ne dovolijo. Tako pomembna odločitev, kot je prepoved ali legalizacija igralništva, omejevanje ali širjenje ponudbe in nenazadnje tudi ali omogočiti izgradnjo novega igralniško-zabaviščnega centra, potrebuje kakovostne in celovite informacije. Presoditi moramo, kakšno je ravnovesje med koristmi iger na srečo in škodo, ki bi jo lahko igre na srečo povzročile v družbenem okolju. Nosilci oblasti morajo izhajati s stališča, da naj bi bilo razmerje med stroški in koristmi uvedbe iger na srečo takšno, da so ekonomske in družbene koristi te dejavnosti večje ali precej večje od njenih stroškov. Vendar pa niso imuni na čustvene in moralizirajoče opredelitve prebivalstva, ki se izražajo v stereotipnih predstavah o igralcih in igralkah na srečo ter igralništvu kot moralno oporečnih in družbeno škodljivih. Več v knjigi Družbeni stroški igralništva v Sloveniji.

 

 

 

Elite v tranziciji

 

monografska publikacija

Avtor: Matevž Tomšič 
Izdajatelj: Fakulteta za uporabne družbene študije
Leto izida: 2008
Kraj izida: Nova Gorica
Število strani: 239
ISBN: 978-961-6718-04-2 
Cena: 20€ + poštnina

kratka vsebina

Del politične elite je uspel politično preživeti, izhajajoč iz oblastnih struktur »starega režima«, saj stranke naslednice nekdanje partije igrajo pomembno vlogo v večini postsocialističnih držav. Vendar se te stranke razlikujejo po stopnji reformiranosti. Tako so se bile tam, kjer so imele opraviti z močno protielito in so na prvih svobodnih večstrankarskih volitvah izgubile oblast (Poljska, Madžarska, baltske države, Slovenija), prisiljene kadrovsko, programsko in organizacijsko spremeniti in tako prilagoditi novim razmeram. Tam pa, kjer so tudi po svobodnih volitvah ostale na oblasti, je ostalo bolj pri simboličnih spremembah (denimo sprememba imena), pripravljenost na dejanske družbene reforme pa je bila majhna. Avtor v prvem delu obravnava splošne dileme in vprašanja, ki so povezana z mestom elit v sodobnih družbah. V drugem delu je na kratko prikazana vloga političnega sistema v procesu tranzicije družb nekdanjega socialističnega tabora. Tretji del govori o procesu oblikovanja političnih elit v postsocialističnih družbah, razmerjih med posameznimi frakcijami in odnosu politične elite do ostalih družbenih segmentov. V zadnjem delu pa avtor obravnava značilnosti politične elite v postsocialistični Sloveniji.

 

 

 

Informacijska družba: multidisciplinarni pogledi

 

monografska publikacija

Avtorja: Uroš Pinterič, Urša Šinkovec
Izdajatelj: Fakulteta za uporabne družbene študije
Leto izida: 2008
Kraj izida: Nova Gorica
Število strani: 396
ISBN: 978-961-6718-08-0
Cena: 27€ + poštnina

kratka vsebina

Veliko publikacij je bilo objavljenih na temo informacijsko komunikacijske tehnologije in vpliv na razvoj v družbi. Le en majhen kamenček v korpusu novega znanja v Slovenskem in internacionalnem kontekstu, ki je bil pripravljen glede na prejšnjo publikacijo »Elektronsko upravljanje in poslovanje v službi uporabnika«. Zasnovana je bila ekspertna skupina, ki je vključila nove dimenzije IKT z družbeni odnosi. Glede na bogato znanje na različnih področjih lahko sledimo generalnim idejam razvoju v družbi pod vplivom IKT, bolj specifično vplivom IKT na gospodarsko različna področja, vpliv IKT na javno upravo na nacionalni ravni kot tudi na lokalni ravni, relacije med uporabo IKT in varnostjo ter konec koncev zelo pomembno sfero uporabe IKT sodobnih modelov učenja. Na koncu koncev pa vsi upamo, da bo publikacija, ki je pred vami navdušila nadaljnje raziskave in razvoj novih idej ter reflekcij IKT družbenih odnosov.

 

 

 

E-DRŽAVA: Upravno-varnostni vidiki

 

monografska publikacija

Avtorja: Uroš Svete, Uroš Pinterič
Izdajatelj: Fakulteta za uporabne družbene študije
Leto izida: 2008
Kraj izida: Nova Gorica
ISBN: 978-961-6718-10-3
Cena: 20€ + poštnina

kratka vsebina

Monografija v prvi vrsti poskuša opredeljiti temeljni razvoj družbe od osnovnih korakov v smeri informatizacije oziroma definira temeljne mejnike razvoja informacijskih tehnologij, kot osnovne nujnosti za oblikovanje različnih pojavnih oblik, ki se povezujejo v informacijsko družbo. V nadaljevanju avtorja opišeta širšo realnost informatizacije družbe ter naknadno preideta na področje povezovanja države in informacijskih tehnologij v sklopu definiranja e-države pri čemer največ pozornosti namenita različnim pogledom uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravnih in varnostnih procesih.

 

 

 

2007 - Informacijsko komunikacijske tehnologije v sodobni družbi: multidisciplinarni pogledi

 

monografska publikacija

Avtorja: Uroš Pinterič, Malči Grivec 
Izdajatelj: Fakulteta za uporabne družbene študije
Leto izida: 2008
Kraj izida: Nova Gorica
Število strani: 172
ISBN: 978-961-6718-00-4 
Cena: 20€ + poštnina

kratka vsebina

Pričujoča monografija poskuša ponuditi celovit pregled raznovrstnih pristopov k proučevanju vplivov informacijsko komunikacijskih tehnologij na sodobno družbo v njenem razvoju od modernosti do postmodernosti oziroma informacijskosti. V tem kontekstu avtorja obravnavata pomembne sklope, kot so razmerja med družbo, posamezniki, informacijsko komunikacijskimi tehnologijami. Vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na različnih področjih kot je poslovanje, varnost, upravljanje, demokratizacija ter jih skušata osvetljevati s teoretičnega in empiričnega vidika. Knjiga prepleta teoretične predpostavke, nekatera osnovna metodološka pojasnila, mednarodne primerjave ter nekatere slovenske raziskave. Monografija v osnovi nagovarja predvsem ožjo znanstveno javnost z različnih področij, saj gre za izrazito multidisciplinarno zasnovano delo. Nadalje bo nedvoumno v veliko korist različnim študijam informacijsko komunikacijskih tehnologij. Avtorja pa seveda verjameta, da bodo po knjigi segali tudi drugi bralci, ki jih to področje zanima.

bottom of page